CA KHÚC HÀNH TRÌNH TÌM ĐẠO-ST: TỊNH HIỀN, TRÌNH BÀY CS THU NGUYỆT-CS NHƯ THỦY