THIỆN NGUYỆN Q1-2016-LÀNG TRE MỸ CẨM ĐỒNG NA


Tâm khi bám chấp vào hư vọng nơi trần thế liền có khổ hiện tiền theo, tâm mà buông xả thì có sự an lành tĩnh tại tới. Tu đạo là làm sao hướng thiện, hành thiện, an vui, tĩnh tại giải thoát mọi buộc ràng nơi tâm từ đó đưa tâm mình về bổn nguyên thanh tịnh trong hư không pháp giới, tâm là chủ, tâm tạo tác nên muốn làm chủ được tâm thì cần có giác để biết, có huệ để hiểu mà từ đó sống đúng với bản tâm thanh tịnh của mình.

Trong cuộc đời có bao lần vấp ngã, bao lần nước mắt lệ rơi, bao lần nuốt hận đẳng cay, bao lần than khóc ai oán, bao lần khổ cực trầm luân, bao lần phóng túng niệm suy, bao lần làm ác bất thiện...nhưng chung quy bởi do tâm sinh diệt điều khiển và bị che đậy bởi vô minh tối ám đi trí huệ sáng tỏ trong tâm, khi mây mờ che phủ tan của vô minh không còn thì ánh sánh của đạo pháp, của giác ngộ, của an lành, của vị tha, của hạnh phúc và bình an, giải thoát chiếu sáng thân tâm. Nên tu là dùng trí huệ để tu, hành là nơi tâm để dụng, giải thoát là ở nơi tự thân, và giải thoát là niết bàn trong tâm.15304442_634116176768044_1139891391042985608_o.jpg15369042_634118493434479_2697596383190451523_o.jpg15418506_634117013434627_1102023886133157833_o.jpg15369222_634116996767962_4276121585116803482_o.jpg15384620_634118300101165_1307065912929833003_o.jpg15418571_634117506767911_2100574898535713334_o.jpg