CLB HỶ MINH đến thăm gia đình hoàn cảnh Cha bệnh tâm thần nuôi hai con nhỏ , mẹ bỏ đi