Trung thu Làng kà te canh Thuận, Vân Canh Bình Định 3/10/2020